top of page

Group

Public·33 members

Kasamaan Ba Tayo Pdf Download


Sapagkat tayo ay Kanyang tinubos, katawan at kaluluwa, 1 mula sa ating mga kasalanan, hindi sa pamamagitan ng pilak o ginto kundi sa pamamagitan ng Kanyang napakahalagang dugo, 2 at pinalaya Niya tayo mula sa lahat ng kapangyarihan ng diyablo upang gawing Kanyang sariling pag-aari. 3
kasamaan ba tayo pdf download


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page